ADVISES TO GET UP BEING PRETTY

¡Hola a todos de nuevo!

En este post os voy a dar algunos consejos para que nuestra apariencia de recién levantadas sea mejor.

Así que vamos a por ello.


Hello everyone again!

In this post I am going to give some tips to make better our appearance of newly raised.

So let's go for it.


Hallo iedereen weer!

In deze post die i 'm gonna geven enkele tips om beter onze verschijning van nieuw aan de orde gesteld.

Dus let's go for it.1. CAMBIAR LAS SÁBANAS.

Si al despertarnos las sábanas se nos marcan quizás es el momento  de remplazarlas por unas de seda, pero si nos resulta muy costoso economicamente podemos cambiarlas por unas más suaves.


1. CHANGE THE SHEETS.

If we wake up with the sheets that have marked us perhaps it is time to replace them with some silk, but if it will supposed so expensive, we can change to other that it would be softer.


1. VERANDER DE BLADEN.

Als wakker met de bladen ons gemarkeerd misschien zijn is het tijd om ze te vervangen met enkele zijde, maar als zoeken die ons te duur economisch kan worden vervangen door een zachter.
2. UTILIZAR CREMA HIDRATANTE ANTES DE ACOSTARNOS.

De este modo te despertarás con mejor cara y tu piel será más luminosa y nutrida.

Recuerda utilizar una adecuada a tu tipo de piel.

Esta es la que utilizo yo  y hasta el momento me ha funcionado.

2. USE MOISTURIZER BEFORE GOING TO SLEEP.

In this way, you'll wake up with best face and your skin will be more luminous and nourished.

Remember to use one suited to your skin type.

This is what I use and so far it has worked.


2. GEBRUIK MOISTURIZER ALVORENS NAAR SLAAP TE GAAN.

Op deze manier, zal je zult wakker met beste gezicht en uw huid meer verlicht en gevoed.

Vergeet niet om een geschikt is voor uw huidtype.

Dit is wat ik gebruik en tot nu toe het heeft gewerkt.


3. EVITAR QUE NUESTRO ROSTRO  SE HINCHE.

Tienes que tener cuidado con la posición  en  que dormimos ya que si  dormimos boca abajo el rostro se nos hinchará.

para ello es recomendable usar una almohada que no  afecte al cuello, de este modo colocándola de forma más elevada favoreceremos la circulación.

Lo recomendable es dormir en posición fetal o hacia arriba.


3 TAKE CARE THAT OUR FACE IS SWELLING.

You have to be careful with the position in which we slept since if we slept upside down face us swell.

for this purpose it is recommended to use a pillow that does not affect the neck, this mode by placing it highest form will favor the circulation.

It is advisable to sleep in the fetal position or up.


3 ZORG DAT ONS GEZICHT ZWELLING IS.

Je moet voorzichtig zijn met de positie waarin we sliepen sinds als we opwaartse neer gezicht ons deining sliepen.

voor dit doel die is het raadzaam om te gebruiken een kussen dat heeft geen invloed op de hals, deze modus door het plaatsen van het zal hoogste vorm gunst het verkeer.

Het is raadzaam om te slapen in de foetushouding of omhoog.


4. REMEDIO PARA EVITAR QUE NUESTRO PELO  SEA INDOMABLE.

Lo más recomendable es dormir con una coleta que no esté muy tirante y para evitar que se marque.


Lo mejor es darse una ducha o lavarse la cara con agua fría para desincharla.

4. REMEDY TO AVOID THAT OUR HAIR IS INDOMITABLE.

It is better sleep with a queue that is not too tight and so is mark.


The best is to take a shower or wash your face with cold water to deflate it.

4. REMEDIE OM TE VOORKOMEN DAT ONZE HAREN ONTEMBARE IS.

Het is beter te slapen met een wachtrij thats niet te strak en zo is ingeschakeld.


Het beste is het nemen van een douche of uw gezicht wassen met koud water af te laten leeglopen van het.
Esto es todo, espero que os funcione y recordad de seguirme en las siguientes redes sociales.

Twitter:@verovalde

instagram: vero_pons

Tened una gran semana.

That's it, I hope it works I and remember to follow me on the following social networks.

Twitter:@verovalde

instagram: vero_pons

Have a great week.


Dat is het, ik hoop dat het werkt ik en onthoud mij te volgen op de volgende sociale netwerken.

Twitter:@verovalde

instagram: vero_pons

Hebben een geweldige week.